Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web goldenpluscasinovn.click. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng được quy định dưới đây.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng bạn có đủ tuổi và có quyền lợi pháp lý để tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu

Mọi nội dung trên trang web goldenpluscasinovn.click, bao gồm nhưng không giới hạn vào các văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, biểu diễn âm thanh và video, là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Mọi việc sử dụng nội dung trái phép hoặc không tuân thủ các điều khoản sẽ vi phạm luật bản quyền và các quyền sở hữu khác.

2. Sử dụng trang web

Bạn có quyền truy cập vào trang web goldenpluscasinovn.click để trải nghiệm các dịch vụ, thông tin và tài liệu có sẵn. Tuy nhiên, bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối, tái bản, bán, chuyển giao hoặc tiếp thị bất kỳ nội dung nào trên trang web này để mục đích thương mại hoặc phi thương mại.

  • Bạn không được phép tạo ra các liên kết đến trang web mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Bạn cam kết không gây ảnh hưởng xấu đến trang web bằng cách sử dụng các phương pháp gian lận, chiếm đoạt hoặc phá hoại.
  • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bất kỳ tài khoản nào vi phạm các điều khoản sử dụng.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ quy định về bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn của thông tin do bạn cung cấp, và bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân của mình.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.
  • Nếu bạn phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.